REGULAMIN
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2016

1. Cel
1.1. Wyłonienie drużynowego mistrza Polski juniorów.
1.2. Wyłonienie drużyn awansujących i degradowanych z centralnych lig juniorów.

2. Organizator
2.1. Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert (patrz kalendarz imprez PZSzach.)

3. Termin i miejsce
3.1. Lipiec, (terminy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku nałożenia się z terminami Mistrzostw Europy Juniorów lub Mistrzostw Świata Juniorów).
3.2. Odprawa techniczna w dniu poprzedzającym zawody godz. 20.30.
3.3. Miejsce i dokładny termin zawodów są określone w kalendarzu imprez PZSzach.

4. Ramowy program mistrzostw
4.1. Ekstraliga i I Liga 9 rund w 9 dni, II Liga – 11 rund w 9 dni.
4.2. Zalecane godziny rozpoczynania rund – 9.00, w dniach z dwoma rundami – 8.30 i 15.00; początek ostatniej rundy o godz. 8.30.
4.3. Organizator, w porozumieniu z sędzią głównym, ustali program zawodów.

5. Uczestnictwo
5.1. Prawo do gry w Ekstralidze mają (załącznik nr 1):
– drużyny, które zajęły miejsca 1-8 w Ekstralidze juniorów 2015
– drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w I Lidze juniorów 2015
5.2. Prawo do gry w I Lidze mają (załącznik nr 1):
– drużyny, które zajęły miejsca 9-10 w Ekstralidze juniorów 2015
– drużyny, które zajęły miejsca 3-7 w I Lidze juniorów 2015
– drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w II Lidze juniorów 2015
5.3. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ekstraligi drużyn do niej uprawnionych, drużynami rezerwowymi są przemiennie zespoły, które zajęły w poprzednim roku w I Lidze miejsca 3 i kolejne oraz w Ekstralidze 9 i 10. W I Lidze rezerwowymi są przemiennie zespoły, które zajęły w poprzednim roku w II Lidze miejsca 4 i kolejne oraz w I Lidze 8, 9 i 10.
5.4. Prawo do gry w II Lidze mają (załącznik nr 2):
– drużyny, które zajęły miejsca 8-10 w I Lidze juniorów w roku 2015
– drużyny, które zajęły miejsca 4-24 w II Lidze juniorów w roku 2015
– po 1 drużynie wyłonionej w mistrzostwach wojewódzkich, zgłoszonej przez poszczególne WZSzachowe do PZSzach w terminie do dnia 1 czerwca,
– z województw, w których ilość licencjonowanych klubów przekroczyła 40 (na dzień 01.05.2016 według Centralnego Rejestru PZSzach) prawo gry ma również 2 drużyna mistrzostw wojewódzkich.
5.5. Warunkiem udziału w ligach centralnych jest posiadanie przez klub licencji PZSzach. oraz opłacone składki członkowskie.
6. Awanse i degradacje do rozgrywek ligowych 2017 roku:
6.1. Ekstraliga
– pozostają drużyny, które zajmą miejsca 1-8,
– drużyny, które zajmą miejsca 9-10 spadają do I Ligi.
6.2. I Liga
– drużyny, które zajmą miejsca 1-2, awansują do Ekstraligi,
– do II Ligi spadają drużyny, które zajmą miejsca 8-10.
6.3. II Liga
– drużyny, które zajmą miejsca 1-3 awansują do I Ligi,
– drużyny, które zajmą miejsca 33 (w przypadku udziału w lidze co najmniej 40 drużyn) lub 25 (w przypadku udziału w lidze mniej niż 40 drużyn) i dalsze są zdegradowane do rozgrywek wojewódzkich.
6.4. Wyklucza się awans drużyny klubowej do Ekstraligi, I Ligi czy II Ligi, jeżeli w tej lidze klub jest już reprezentowany.
6.5. Drużyna, która zrezygnuje z udziału w rozgrywkach i zgłosi ten fakt do 1 czerwca jest degradowana z Ekstraligi i I Ligi do II Ligi, a z II Ligi do ligi wojewódzkiej. Drużyna, która zgłosiła się i nie stawi się na rozgrywkach, zostaje zdegradowana do ligi wojewódzkiej.

7. Skład drużyny i przepisy techniczne
7.1. Prawo gry w drużynie posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach., w następującej kolejności szachownic:
– 2 juniorów do 18 lat,
– 2 juniorów młodszych do 14 lat,
– 1 juniorka do 18 lat,
– 1 juniorka młodsza do 14 lat (na wszystkich szachownicach decyduje rocznik urodzenia).
7.1. W rozgrywkach centralnych lig juniorów mogą występować jedynie zawodnicy, którzy zostali potwierdzeni do danego klubu do dnia 31 października poprzedniego roku, za wyjątkiem jednego zawodnika, który może być potwierdzony lub wypożyczony do danego klubu później, do 30 czerwca roku, w którym odbywa się liga.
7.2. Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych.
7.3. Kolejność zawodników podana w składzie, zweryfikowanym na odprawie technicznej, nie może ulec zmianie w czasie zawodów.
7.4. Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki. Juniorka młodsza zgłoszona na szachownicy juniorki młodszej może być wystawiana w składzie na szachownicę juniorki starszej, z prawem powrotu na szachownicę juniorki młodszej, przy zachowaniu kolejności „układu drabinkowego”. Analogicznie junior młodszy może grać na szachownicy juniora z prawem powrotu na swoją szachownicę.
7.5. Zmianę składu drużyny na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej na jedną godzinę przed rundą. W przypadku braku zgłoszenia obowiązuje skład z rundy poprzedniej, a w przypadku I rundy skład podstawowy.
7.6. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny powinien omówić sędzia główny podczas odprawy technicznej powołując się na przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.

8. System rozgrywek
8.1. Ekstraliga i I Liga – rozgrywki systemem rundowym, jednokołowym.
8.2. Losowanie numerów startowych dokonane zostanie komisyjnie przez wiceprezesa ds. młodzieżowych na finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów.
8.3. II Liga – rozgrywki w jednej grupie, systemem szwajcarskim, na dystansie 11 rund.
8.4. Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych. Numery startowe przydziela się według następujących kryteriów: średni ranking międzynarodowy FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu międzynarodowego FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) 6 zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.

9. Tempo i przepisy gry
9.1. Tempo gry – 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii w Ekstralidze i I Lidze oraz 90 minut na partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii w II Lidze.
9.2. Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego.
9.3. Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum czterech zawodników przy szachownicy, wpisanych do protokołu meczowego aktualnej rundy.
9.4. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem
większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
9.5. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

10. Punktacja i ocena wyników
10.1. O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:
– suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera – minus 2 pkt. meczowe i 0 małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt meczowe i 6 małych)
– suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,
– wyniki bezpośrednich meczy,
– punktacja Sonnenborna-Bergera (Ekstraliga i I Liga), punktacja Bucholtza skrócona (II Liga),
– lepszy wynik punktowy na szachownicach w kolejności 1, 5, 3, 6, 2, 4,
– losowanie.
10.2. Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:
– liczba zdobytych punktów,
– wynik procentowy,
– średni ranking przeciwników.
10.3. Zawodnik klasyfikowany jest na szachownicy najniższej, na której grał.
10.4. W II Lidze drużyny pauzujące otrzymują 1 punkt meczowy i 3 małe, a zgłoszeni zawodnicy po 0,5 punktu.
10.5. W przypadku oddawania walkowera na szachownicach 1-2 lub 3-4, zespół zobowiązany jest do oddania walkowera na szachownicach niższych, tj. 2 i 4.

11. Nagrody
11.1. Zwycięzca Ekstraligi otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów.
11.2. Najlepsze kluby każdej z lig centralnych za miejsca pierwsze, drugie i trzecie otrzymują puchary oraz po osiem medali złotych, srebrnych i brązowych.
11.3. Wysokość nagród nie może być niższa niż zgłoszona przez organizatora w ofercie na organizację imprezy. Wykaz nagród dla drużyn i za wyniki indywidualne ogłasza organizator mistrzostw na odprawie technicznej.
11.4. Zwycięzcy na wszystkich szachownicach uzyskują prawo do gry w finałach mistrzostw Polski juniorów (za wyjątkiem finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży) w roku następnym, w swojej grupie wiekowej (w sytuacji gdy takiego prawa jeszcze nie posiadają).

12. Zgłoszenia
12.1. Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału w Ekstralidze i I Lidze juniorów na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca na adres elektroniczny organizatora i wiceprezesa PZSzach. ds. Młodzieżowych.
12.2. Brak potwierdzenia udziału w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w rozgrywkach ligowych.
12.3. Kluby dokonują zgłoszenia drużyny do rozgrywek Ekstraligi, I Ligi i II Ligi e-mailem do Organizatora z odpisem do PZSzach., zawierającym imienny skład drużyny zestawiony wyłącznie na załączonym druku, stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu w obowiązującym terminie do dnia 30 czerwca.
12.4. Sędzia Główny, na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji składów drużyn zgłoszonych przez kluby. Podstawą weryfikacji składu drużyny jest Centralny Rejestr PZSzach. W przypadku wypożyczenia zawodnika, kierownik lub kapitan drużyny na odprawie technicznej przedstawia Sędziemu Głównemu również oryginał umowy wypożyczenia.
12.5. Jeżeli sędzia nie posiada informacji z innych źródeł (np. biuro PZSzach, Centralny Rejestr) może on zażądać okazania:
– kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej na konto PZSzach,
– kopii dowodu opłaty przez klub rocznej składki członkowskiej PZSzach,
– ważnej licencji klubu oraz zawodników na uprawianie dyscypliny szachy,
– legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości zawodnika,
– karty ewidencyjnej zawodnika.
12.6. Sędzia główny ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodnika przed i w czasie zawodów.

13. Sędziowanie
13.1.W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
13.2. Zawody prowadzi sędzia główny posiadający co najmniej klasę państwową w II Lidze oraz IA w Ekstralidze i I Lidze, z pomocą sędziów asystentów. Sędziów zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sędziego głównego przez Kolegium Sędziów PZSzach. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz opłaty roczne.
13.3. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego rundowego do sędziego głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.
13.4. Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania zawodów ostateczne. Zawodnikowi
przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu
zawodów.
13.5. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją ELO w tym: zawierać pełne tabele turniejowe z ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, klasę sportową i partie w pgn.

14. Finansowanie
14.1. Koszty uczestnictwa w rozgrywkach centralnych ponoszą kluby lub sponsorzy.
14.2. Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponosi organizator danej ligi.
14.3. Wpisowe i opłatę rankingową określa aktualny Komunikat Org.-Finansowy PZSzach.
14.4. Wpisowe oraz opłatę rankingową za wszystkich zgłoszonych zawodników należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 lipca na konto PZSzach: Bank BPH S.A.
nr: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem „Wpisowe i opłata rankingowa – liga juniorów” oraz z nazwą klubu.

15. Postanowienia końcowe
15.1. Organizator jest zobowiązany zamieścić Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem zawodów na stronie internetowej PZSzach.
15.2. Organizator zapewnia sprzęt do gry, codziennie umieszcza w internecie wyniki oraz partie, prowadzi transmisję on-line i wydaje bezpłatnie biuletyn (w formie tradycyjnej lub elektroniczny) zawodów w ilości 1 na drużynę.
15.3. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca, jednak obowiązkiem Organizatora jest zapewnienie dostępu do opieki medycznej w trakcie zawodów.
15.4. Przez cały czas zawodów drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna odpowiadającego za bezpieczeństwo i sprawy wychowawcze.
15.5. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w trakcie zawodów. Sędzia główny oraz Organizator mają prawo zażądać od zawodnika, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Jeżeli badanie da wynik pozytywny lub zawodnik nie podda się badaniu zostaje zdyskwalifikowany i nie może zagrać żadnej partii do końca turnieju.
15.6. Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego mistrzostw, a regulaminu do Wiceprezesa ds. młodzieżowych PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
15.7. W sprawach szachowych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Szachowy.
15.8. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
– dla zawodników – przegrania partii
– dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej
(-) Marek Matlak

Wiceprezes d/s Młodzieżowych
 (-) Andrzej Modzelan